кавалонТансаг салон

CAVALAON нь ХБНГерман улсын AutoGyro Co.Ltd-д үйлдвэрлэгдсэн Side by Side зэрэгцээ суудалтай анхны автожир бөгөөд энэ нь нисгэгч болон зорчигчдод аян замын дээд зэргийн тав тухыг хангаж, хол замыг түвэггүй туулахад зориулагдсан тансаг зэрэглэлийн онгоц юм.

Шатхууны сав нь том учраас CAVALAON нь хол зайнд ниснэ. Суудал болон хөлийн гишгүүр нь хүн нэг бүрийн тохируулгатай. CAVALAON  нь дизайн болон технологийн цогц шийдэлтэй агаарын хөлөг юм.

 

техникийн үзүүлэлт:

Хоосон жин:                                                          250 кг

Нислэгийн жин:                                                  500 кг

   Хөдөлгүүр Rotax 914 UL Turbo:                     115 м.х

      Дээд хурд:                                                               180 км/ц

              Ашигтай хурд:                                                       100-145 км/ц

  Өндөр авалт:                                                          5-7 м/с

     Хөөрөх зай:                                                             50-100 м

 Буух зай:                                                                   0-30 м

Шатахууны савны багтаамж:                       100 л

   Нислэгийн алслалт:                                          1000 км

       Шатахуун:                                                                 АИ-95/98